Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Kurz "Terénna sociálna práca s deťmi a mládežou"
Cieľom vzdelávania je príprava pracovníkov v oblasti práce s ľuďmi – s dôrazom na cieľovú skupinu detí a mládež.
Počas kurzu účastníci získajú poznatky a zručnosti z oblasti kvalifikovanej práce s mládežou v nasledujúcich oblastiach - úvod do problematiky práce s deťmi a mládežou (teoretické východiska, psychologické aspekty vývinových období, životná situácia detí a mládeže, obvyklé potreby a sociálne fungovanie), sociálno-patologické javy ohrozujúce deti a mládež s možnosťou ich prevencie, kontext práce s deťmi a mládežou v sociálno-poradenskom systéme, kontext práce s deťmi a mládežou v krízovej životnej situácii, prevencia pred nežiadúcimi vplyvmi dnešnej doby, voľný čas detí a mládeže a jeho pozitívne ovplyvňovanie, kontext práce s deťmi a mládežou v rámci didaktiky osobnostnej a sociálnej výchovy (OSV), základy projektového manažmentu, manažment dobrovoľníkov, osobnosť mládežníckeho pracovníka. Vzdelávaciu aktivitu tvorí teoretická časť a praktická časť orientovaná do tréningu a nácviku jednotlivých zručností, ktorých ovládanie dáva predpoklady kvalifikovanému výkonu práce s ľuďmi. Vzdelávanie prebieha kombinovanou formou prezenčného (60 hod.) a dištančného on-line vzdelávania (100 hod.). Po úspešnom ukončení kurzu získajú účastníci certifikát MŠ SR o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
Cena kurzu pre jedného účastníka: 320 €
Prihlásiť na kurz sa môžete prostredníctvom formulára.

Aby sa kurz otvoril, je potrebný istý min. počet ľudí. Ak nie sú stanovené nové termíny začiatku kurzu, prosíme záujemcov o vyplnenie prihlášky a my Vás budeme spätne informovať o aktuálnom počte prihlásených záujemcov.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE