Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Kurz "Projektový manažment"
Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi.
Príprava projektových manažérov predstavuje 11 okruhov tém - teoretické základy projektového manažmentu, analytická fáza projektového cyklu, využívanie metódy logického rámca projektu, plán a časový harmonogram aktivít projektu, rozpočet projektu, partnerstvo v projekte, monitoring, systém hodnotenia a evaluácia projektu, manažment ľudských zdrojov projektu, manažment materiálnych a finančných zdrojov projektu, sociálne zručnosti projektového manažéra, prezentácia projektových zámerov v skupine. Celkový rozsah prípravy projektových manažérov je 150 hodín. Účastníci absolvujú vzdelávaciu aktivitu kombinovanou formou prezenčného (50 hod.) a dištančného on-line vzdelávania (100 hod.). Po úspešnom ukončení kurzu získajú účastníci certifikát MŠ SR o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
Cena kurzu pre jedného účastníka: 300 €
Prihlásiť na kurz sa môžete prostredníctvom formulára.

Aby sa kurz otvoril, je potrebný istý min. počet ľudí. Ak nie sú stanovené nové termíny začiatku kurzu, prosíme záujemcov o vyplnenie prihlášky a my Vás budeme spätne informovať o aktuálnom počte prihlásených záujemcov.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE